cfa anna murià » NORMES DEL CENTRE

NORMES DEL CENTRE

La bona convivència a un centre on s’hi apleguen moltes persones és un objectiu bàsic de la tasca diària que cal treballar i fomentar. És per això que hem elaborat una normativa que, coneguda i assumida per tothom, faciliti el funcionament de l’escola.

Les normes més importants són les següents.

 1. Cal mostrar una actitud respectuosa envers els companys/companyes i el professorat dins i fora de les aules. També cal mantenir silenci als passadissos per tal de no destorbar les persones que fan classe.
 2. S’han de respectar les instal·lacions, el mobiliari del centre i el material escolar de les aules.
 3. No és permès fumar en cap de les dependències del centre inclosos els porxos, per fumar cal allunyar-se 50 metres de la porta del centre. Serà denunciable a les autoritats pertinents fumar o beure substàncies estupefaents.
 4. Tampoc no és permès menjar o pujar begudes a les aules.
 5. És obligatori tenir desconnectats els mòbils. Està totalment prohibit fer ús del mòbil en hores de classe.
 6. Cada estudiant té assignat un tutor o tutora i un horari de tutoria per a ser atès.
 7. L’assistència a classe és obligatòria per a tot l’alumnat. Cal justificar totes les faltes d’assistència per escrit al tutor o tutora i al professorat de la classe corresponent. Les faltes d’assistències sense justificar d’un mòdul o assignatura en un trimestre, suposa la pèrdua del dret a examinar-se de la matèria corresponent.
 8. L’alumnat que no assisteixi a classe durant dues setmanes sense justificació escrita serà donat de baixa automàticament.
 9. La puntualitat és una norma obligatòria a totes les activitats escolars. Només es permetrà un retard per una raó justificada sense interrompre la classe.
 10. La convocatòria de proves que el professorat faci serà única. No es faran exàmens individuals. El professorat, en cada cas, decidirà el procés de recuperació que consideri adient.
 11. Les activitats extraescolars realitzades dins l’horari de classe formen part del currículum i són considerades de caràcter obligatori per l’enriquiment cultural i personal que suposen.
 12. Ateses les característiques de l’alumnat adult cal tenir present la importància de la tutoria per solucionar tot tipus de problemes, incloses les faltes d’assistència.

 

L’equip de professorat del centre