cfa anna murià » Català

Català

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua catalana i s’imparteixen en tres nivells: llengua catalana nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana.

El certificats de català són títols oficials amb reconeixement internacional.

Es fan en horari de tarda de 15 a 18 hores, dos dies per setmana.