cfa anna murià » Matrícula curs 16-17

Com es fa el tràmit?

Cal presentar la sol·licitud i la documentació al centre demanat en primer lloc.

 

Horari

Matí: de dilluns a divendres de 10 a 13.
Tarda: de dilluns a dijous de 16 a 19.

 

Qui ho pot demanar?

Persones que hagin complert els 18 anys (fets l’any en què es formalitza la matrícula) i, en alguns casos, als joves de 16 a 18.

Documentació

Si l’alumne o alumna és major d’edat:

 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència on consta el NIE de l’alumne. En cas d’alumnat estranger comunitari, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Original i fotocòpia del darrer títol obtingut o de les notes dels darrers estudis cursats.
 • Si l’alumne té menys de 28 anys, també ha de portar el número de la seguretat social.

Si l’alumne o alumna és menor d’edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Els alumnes amb contracte laboral han de presentar el document acreditatiu d’afiliació a la Seguretat Social o, si no té obligació d’estar afiliat, la certificació del familiar titular de l’empresa i la declaració dels tutors legals.
 • Els alumnes que estan en procés d’obtenció d’un permís de treball han de presentar la documentació acreditativa corresponent.
 • Els alumnes que són esportistes d’alt rendiment i comparteixen ensenyaments han de presentar el certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de l’Esport.
 • Els alumnes que cursen els programes de formació i inserció han de presentar un certificat en què consti que estan cursant el programa.
 • Els alumnes que participen al programa “Joves per l’ocupació”, han de presentar la documentació acreditativa expedida per l’entitat on estan o han desenvolupat el programa.

Dates

Curs 2016/2017:

 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional i presentació de reclamacions: del 5 al 7 de juliol de 2016.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 8 de juliol de 2016.
 • Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos i de la llista d’espera: 13 de juliol de 2016.
 • Matrícula d’alumnes propis: de l’1 al 15 de juliol de 2016.
 • Matrícula de l’alumnat admès: del 2 al 9 de setembre de 2016, ambdós inclosos.
 • Matrícula de l’alumnat de la llista d’espera: a partir del 2 de setembre de 2016.

Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden vacants, el centre oferirà aquestes places als participants en el procés de preinscripció que consten a les llistes d’espera, respectant l’ordre obtingut. Exhaurida la llista d’espera o si no n’hi ha, es podrà matricular a les persones que ho sol·licitin.

Per a les activitats que s’ofereixin de nou al llarg del curs, cada centre o aula anunciarà al seu tauler d’anuncis, com a mínim dues setmanes abans de l’inici del procés, el corresponent calendari d’actuacions i el procediment d’admissió, que haurà d’explicar com s’actuarà en el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles.

Preu

Cada centre facilita informació del cost de matriculació, si n’hi hagués