cfa anna murià » Matrícula curs 16-17

Com es fa el tràmit?

Cal presentar la sol·licitud i la documentació al centre demanat en primer lloc.

 

Horari

Matí: de dilluns a divendres de 10 a 13.
Tarda: de dilluns a dijous de 16 a 19.

 

Qui ho pot demanar?

Persones que hagin complert els 18 anys (fets l’any en què es formalitza la matrícula) i, en alguns casos, als joves de 16 a 18.

Documentació

Si l’alumne o alumna és major d’edat:

 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència on consta el NIE de l’alumne. En cas d’alumnat estranger comunitari, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Original i fotocòpia del darrer títol obtingut o de les notes dels darrers estudis cursats.
 • Si l’alumne té menys de 28 anys, també ha de portar el número de la seguretat social.

Si l’alumne o alumna és menor d’edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Els alumnes amb contracte laboral han de presentar el document acreditatiu d’afiliació a la Seguretat Social o, si no té obligació d’estar afiliat, la certificació del familiar titular de l’empresa i la declaració dels tutors legals.
 • Els alumnes que estan en procés d’obtenció d’un permís de treball han de presentar la documentació acreditativa corresponent.
 • Els alumnes que són esportistes d’alt rendiment i comparteixen ensenyaments han de presentar el certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de l’Esport.
 • Els alumnes que cursen els programes de formació i inserció han de presentar un certificat en què consti que estan cursant el programa.
 • Els alumnes que participen al programa “Joves per l’ocupació”, han de presentar la documentació acreditativa expedida per l’entitat on estan o han desenvolupat el programa.

Dates

Curs 2016/2017:

 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional i presentació de reclamacions: del 5 al 7 de juliol de 2016.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 8 de juliol de 2016.
 • Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos i de la llista d’espera: 13 de juliol de 2016.
 • Matrícula d’alumnes propis: de l’1 al 15 de juliol de 2016.
 • Matrícula de l’alumnat admès: del 2 al 9 de setembre de 2016, ambdós inclosos.
 • Matrícula de l’alumnat de la llista d’espera: a partir del 2 de setembre de 2016.

Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden vacants, el centre oferirà aquestes places als participants en el procés de preinscripció que consten a les llistes d’espera, respectant l’ordre obtingut. Exhaurida la llista d’espera o si no n’hi ha, es podrà matricular a les persones que ho sol·licitin.

Per a les activitats que s’ofereixin de nou al llarg del curs, cada centre o aula anunciarà al seu tauler d’anuncis, com a mínim dues setmanes abans de l’inici del procés, el corresponent calendari d’actuacions i el procediment d’admissió, que haurà d’explicar com s’actuarà en el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles.

Preu

Cada centre facilita informació del cost de matriculació, si n’hi hagués

Segueix-nos a Twitter